Útvar poříční

poini utvar 3 20131107 1886269881Útvar poříční (dále jen ÚPOŘ) tvoří vyškolení strážníci se specializovaným výcvikem. Jsou vybaveni speciální technikou a služebními čluny MP, na kterých vykonávají hlídkovou činnost na vodním toku Vltavy a vodních plochách v katastrálním území hlavního města Prahy. Útvar se především podílí se na prevenci, dohledu a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na vodním toku Vltavy, jejích březích a vodních plochách, včetně kotvišť, přístavišť, sportovních klubů, a v souvislosti se vznikem mimořádných událostí na vodních plochách a toku Vltavy posiluje dle aktuální bezpečnostní situace výkon pracovních činností strážníků MP při záchranných akcích. Při plnění svých úkolů úzce spolupracuje s Poříčním oddělením Policie ČR, Státní plavební správou ČR, Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže, rybářskou stráží Českého rybářského svazu, Hasičským záchranným sborem ČR
a povodím Vltavy a ostatními subjekty spjatými s činnostmi a aktivitami na vodním toku a vodních plochách.poini utvar 4 20131107 1406088131V průběhu roku 2012 vykonávali strážníci ÚPOŘ hlídkovou činnost převážně na služebních plavidlech na vodním toku Vltava, ale zejména v průběhu nočních směn byla hlídková činnost vykonávána formou autohlídky, kdy těžiště činností bylo orientováno především do oblasti preventivní s cílem zajistit dodržování platných právních norem v souvislosti s provozem plavidel na vodním toku Vltava, s tím související bezpečnost osob, které se na vodním toku a ostatních vodních plochách vyskytují, a to v letním i v zimním období. Strážníci rovněž v neposlední řadě dohlížejí i na bezpečnost majetku nacházejícího se přímo na vodním toku, ostatních vodních plochách (např. Džbán, Slatina, Jiviny, Libocký rybník, Hostivařská nádrž), ale i v přilehlých lokalitách, zejména se zaměřením na centrum metropole, kde je největší koncentrace osob, čímž se podstatně zvyšuje riziko páchání protiprávního jednání a nutnost zákroku strážníků.

Při zahájení plavební sezóny počátkem dubna se strážníci útvaru zaměřují na občany a turisty, kteří využívali služeb půjčoven malých plavidel (lodiček, šlapadel) a tráví svůj volný čas na Vltavě. Tato kontrolně – preventivní činnost se nejvíce týká vykazování posádek lodiček a šlapadel z plavební dráhy z míst, kde je pohyb těchto plavidel zakázán a je zde tudíž reálně ohrožen život a zdraví.

 

poini utvar 5 20131107 1794885026V zimním období je pak činnost strážníků ÚPOŘ orientována zejména na kontrolu bezpečného pohybu osob na zamrzlých vodních plochách, kdy se strážníci útvaru zaměřují na kontrolu zamrzlých vodních ploch a monitorování tloušťky ledu v souvislosti s osobami pohybujícími se na těchto plochách a s tím souvisejícími riziky.

V rámci běžné hlídkové činnosti provedly hlídky odstranění řady plavebních překážek z plavební dráhy, jako jsou kmeny stromů, plechové sudy či dřevěné palety, které mohly způsobit poškození plavidel nebo plavební nehodu.

ÚPOŘ rovněž zajišťuje základní školení (pozn. nelze zaměňovat s odborným vyškolením a vycvičením pro speciální činnosti) ostatních strážníků MP v oblasti používání základních záchranářských setů primárně určených pro použití ve vodním prostředí, kterými disponují ostatní součásti MPpoini utvar 2 20131107 1065635386.

Činnost strážníků útvaru je rovněž koncipována tak, aby byla zajištěna součinnost i s dalšími subjekty působícími na vodě, a to zejména s Českým rybářským svazem Praha a rybářskou stráží při kontrolách osob provádějících rybolov, a to jak na vodním toku Vltava, tak na ostatních vodních plochách na území hl. m. Prahy, se Státní plavební správou, kde se vzájemná součinnost týká zejména plavební bezpečnosti na vodních cestách, Policií ČR – poříčním oddělením a HZS.

 youtube  Reportáže a videa
   Cvičení poříčního útvaru na Slapech
   Cvičení Poříčního útvaru na ledu
   Představení útvaru

 

 Netroufalvedoucí poříčního útvaru
 Bc. Jaroslav Netroufal
 zaměstnán u MP Praha od roku 1997

 
 kontakt

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)