Odpovědi na často kladené otázky

POŽADAVKY NA UCHAZEČE NA MÍSTO STRÁŽNÍKA 

- státní občanství
Strážníkem obecní policie se může stát pouze občan České republiky. Trvalý pobyt nepostačuje!

- věkové omezení
Strážníkem obecní policie se může stát občan České republiky starší 21 let. Horní věková hranice není omezena.

- zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie upravuje vyhláška č. 444/2008 Sb., která stanovuje seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost, a dále obsah a termíny lékařských vyšetření a dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.
Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka posuzuje smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb v rámci vstupní lékařské prohlídky.

- bezúhonnost
Definici bezúhonnosti upravuje zákon o obecní policii č.553/1991 Sb., § 4a.

§ 4a
(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten:
kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

 1. jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
  jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s poláním strážníka podle tohoto zákona.
 2. (2) Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.
  (3) Uchazeč o zaměstnání strážníka je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.

- spolehlivost
Definici spolehlivosti upravuje zákon o obecní policii č.553/1991 Sb., § 4b.

§ 4b

(1) Spolehlivým není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku:

 1. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
 2. na úseku obrany České republiky,
 3. proti veřejnému pořádku,
 4. proti občanskému soužití,
 5. proti majetku,
 6. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
 7. na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu,
 8. anebo ten, kdo do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, písemně neoznámil, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
  (2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku podle odstavce 1 je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.
  (3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4.
  (4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

 

VÝBĚROVÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO STRÁŽNÍKA 

- výběrové přijímací řízení
Výběrové přijímací řízení tvoří:
- testy fyzické způsobilosti,
- testy psychologické způsobilosti
- a zdravotní část.
Uchazeč o zaměstnání strážníka postupně absolvuje jednotlivé testy, neuspěje-li u některého z testů, výběrové přijímací řízení pro něho končí a dále již nepokračuje.
Jednotlivé testy je možné opakovat, podrobnosti se dočtete v odkazech jednotlivých testů.

- testy fyzické způsobilosti
Jedná se o první část výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy.
Testy fyzické způsobilosti se skládají z 5 disciplín, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách včetně instruktážních videí (viz odkaz „Testy fyzické způsobilosti“).
Pro úspěšné zvládnutí testů je zapotřebí získat nejméně 45 bodů.
O výsledku testů bude uchazeč o zaměstnání strážníka vyrozuměn v den jejich konání. Neuspěje-li uchazeč, má možnost tyto testy opakovat. Obvykle je mu poskytnuta přiměřená lhůta k „dotrénování“, např. 14 dní, 1 měsíc apod.
Nový testovací termín si uchazeč dohodne telefonicky či osobně na personálním oddělení-náboru Městské policie hlavního města Prahy.
Potvrzení o absolvování testů se nevydávají.

- testy psychologické způsobilosti
Jedná se o druhou část výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy, kterou uchazeč o zaměstnání strážníka obvykle absolvuje následující den po úspěšném absolvování testů fyzické způsobilosti.
Konkrétní výsledky těchto testů jsou určeny pouze pro potřebu výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy a uchazeči se nesdělují.
Uchazeč je zpravidla do 30 dnů písemně vyrozuměn o úspěšnosti či neúspěšnosti absolvování těchto testů. Neuspěje-li uchazeč u těchto testů, má možnost je opakovat, obvykle nejdříve po dvou letech.
Potvrzení o absolvování testů se nevydávají.

- zdravotní část
V případě úspěšného absolvování testů psychologické způsobilosti je uchazeč zařazen do databáze úspěšných uchazečů. Pro dokončení výběrového přijímacího řízení mu budou zaslány pokyny k zdravotní a personální části, včetně předpokládaného dne nástupu.

- odstoupení z výběrového přijímacího řízení
Uchazeč o zaměstnání strážníka, ale i Městská policie hlavního města Prahy, mohou v kterémkoliv stádiu výběrového přijímací řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat.

- náhradní termín
Nemůže-li se uchazeč o zaměstnání strážníka dostavit k absolvování testů výběrového přijímacího řízení v určených termínech, obrátí se telefonicky (222 025 018) na personální oddělení-nábor, kde mu budou přiděleny termíny náhradní.

- testy absolvované u jiných organizací
Pro potřeby výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy se kvýsledkům testů absolvovaných v rámci jiných organizačních složek nepřihlíží.

- uchazeč-strážník z jiné obecní policie
Strážník s platným osvědčením se zúčastňuje pouze zkráceného výběrového přijímacího řízení, tj. bez fyzických testů.
Po jeho úspěšném absolvování nastupuje přímo do nástavbového kurzu a řízené praxe.

- znovupřijetí
Má-li bývalý strážník Městské policie hlavního města Prahy zájem stát se opětovně zaměstnancem Městské policie hlavního města Prahy, zašle písemnou žádost o znovupřijetí k rukám ředitele Městské policie hlavního města Prahy. V případě kladné odpovědi bude zařazen do výběrového přijímacího řízení.

- právní nárok na přijetí
Přijímací řízení Městské policie hlavního města Prahy je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá uchazeč žádný právní nárok.

PRACOVNÍ POMĚR – ZÁKLADNÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA

- sjednání pracovního poměru

Po úspěšném absolvování výběrového přijímacího řízení na místo strážníka obecní policie je s uchazečem sjednán pracovní poměr a tím se z něho stává strážník-čekatel. Prvních pět měsíců obvykle prochází základní odbornou přípravou, sestávající se z nástupního kurzu, nástavbového kurzu a řízené praxe.

- nástupní kurz
Nástupní kurz připravuje strážníky-čekatele po teoretické i praktické stránce ke složení zkoušky:
- potřebné k získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka“,
- odborné způsobilosti za účelem získání zbrojního průkazu skupiny „D“ v souladu se zvláštním právním předpisem.
Je organizován školením zpravidla v rozsahu třech kalendářních měsíců formou obdobnou středoškolské výuce s praktickými cvičeními a je ukončen výše uvedenými zkouškami.

- nástavbový kurz
Nástavbový kurz v rozsahu jednoho kalendářního měsíce zdokonaluje a upevňuje získané teoretické a praktické znalosti, je směřován na komplexní procvičování zákroků, úkonů a jiných opatření strážníka v plné výstroji a výzbroji.

- řízená praxe
Řízená praxe v rozsahu jednoho kalendářního měsíce je realizována na výkonných útvarech pod odborným dohledem instruktorů.

- vyřazení do výkonu služby

Obvykle šestý měsíc od nástupu k Městské policii hlavního města Prahy dochází k vyřazení do přímého výkonu služby, s přihlédnutím k jednotlivým žádostem strážníků o jejich umístění a aktuálním potřebám Městské policie hlavního města Prahy.

OSTATNÍ

- ubytovna
Městská policie hlavního města Prahy nezprostředkovává mimopražským zaměstnancům ubytování formou ubytovacích zařízení. Svým zaměstnancům poskytuje v rámci zaměstnaneckých benefitů měsíční příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu.

- další plat
Odměňování zaměstnanců Městské policie hlavního města Prahy upravuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dle aktuální právní úpravy není možné zaměstnancům poskytnout další plat. Městská policie hlavního města Prahy svým zaměstnancům poskytuje v rámci zaměstnaneckých benefitů příspěvek na dovolenou, a dále může zaměstnancům poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
VIDEO - Jak se stát pražským strážníkem

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)